• Udział w imprezie jest BEZPŁATNY zarówno dla uczestników jak i wystawców. Warunkiem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

EN

Regulamin

pobierz plik z regulaminem > > > 

Regulamin Międzynarodowych Targów Chemicznych

organizowanych w ramach projektu

Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii” realizowanego przez Gminę Miasto Płock w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

I.  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Chemicznych organizowanych w imieniu Gminy Miasto Płock których obsługą zajmuje się firma:

 

KDK Sp. z o.o.

Ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

NIP: 526-28-37-167

 

 1. Podmioty, które zgłosiły swój udział w Targach (zwane dalej Wystawcami) zobowiązane są przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu muszą być dokonywane w formie pisemnej, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela KDK Sp. z o.o. (zwanego dalej Organizatorem) i upoważnionego przedstawiciela Wystawcy.

 II. Zasady uczestnictwa

 

 1. W Targach mogą wziąć udział podmioty dopuszczone przez Organizatora.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę, podpisanie i przesłanie do Organizatora Formularza Zgłoszenia (faxem lub skanem pocztą elektoniczną). Osoby podpisujące Formularz Zgłoszenia oświadczają jednocześnie, że posiadają odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy, wynikające z dokumentów rejestrowych.

 3. Podpisanie Formularza Zgłoszenia i jego przesłanie do Organizatora jest równoznaczne z podjęciem przez Wystawcę zobowiązania do uczestnictwa w targach, a w przypadku zamówienia stoiska, do jego pełnej obsługi.

 4. Udział w targach jest bezpłatny. Wystawcy przysługuje stoisko wystawiennicze według specyfikacji zawartej w Formularzu Zgłoszenia Wystawcy, 2 noclegi dla dwóch osób w terminie targów zgodnie z datami podanymi w formularzu zamówienia stoiska, w hotelu zarezerwowanym przez Organizatora. Wystawcy otrzymują bezpłatne zaproszenie do udziału w Gali Targowej w terminie 14.11.2012 r.

 5. Akceptacja Formularza Zgłoszenia przez Organizatora następuje po otrzymaniu wypełnionego formularza rezerwacji stoiska.

Ze względu na charakter targów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wystawcy korzystają ze stoisk bezpłatnie.Jednocześnie nie przewiduje się możliwości rozszerzenia stoisk poza proponowany wymiar.

 1. Wystawcy zobowiązują się do udostępnienia danych niezbędnych do publikacji w Katalogu Targowym, zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu zgłoszenia.

 2. Organizator Targów może odmówić akceptacji Formularza Zgłoszenia jeżeli liczba uczestników przekroczy ilość stoisk wyznaczonych na planie hali. Kolejność zgłoszeń decyduje o wpisaniu na listę wystawców.W przypadku większej liczby zgłoszeń priorytetowo traktowani będą Wystawcy branży chemicznej.

 

 1. Wystawcy, którzy nie zrealizowali swoich zobowiązań wobec Organizatora mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Targach.

 

III. Przepisy porządkowe

 

 1. Wyznaczania lokalizacji stoisk dokonuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wybranego stoiska ze względów organizacyjnych. O ostatecznej lokalizacji Organizator poinformuje Wystawców poprzez pocztę elektroniczną.

 2. Wystawca przed otwarciem Targów zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora w celu rejestracji i odbioru identyfikatora.

 3. Wystawca ma obowiązek przygotowania swojego stoiska przed otwarciem Targów dla zwiedzających. Organizator udostępnia Wystawcom wejście na Halę wystawiennicząod godziny 18.00 do 20.00 w dniu 13 listopada oraz od 08:30 w dniu rozpoczęcia Targów (14.11.2012 r.). Wystawca jest zobowiązany do opuszczenia stoiska w dniu 15.11.2012 r. do godziny 17:20. Jeżeli po wyznaczonej godzinie na stoisku wystawcy zostaną pozostawione materiały, zostaną one zabrane przez służby sprzątające bez możliwości ich odzyskania oraz dochodzenia roszczeń z powodu ewentualnych strat w majątku firmy.

 4. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania przepisów i postanowień zawartych w  Regulaminie Budynku będącego miejscem Targów i przepisów przeciwpożarowych tam obowiązujących.

 5. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska, bez uzgodnienia z organizatorem targów. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów i posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorami wydanymi przez Organizatora.

      Za kontakty z Wystawcami i Zwiedzającymi odpowiada Biuro Targów (Paulina Dziekońska 668 326 018 ,paulina.dziekonska@kdkinfo.pl, KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa tel/fax.(22) 379 23 02)

  

IV. Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialność

 

 1. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez Organizatora i jego Przedstawicieli.

 2. Wszystkie zgłoszenia dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest przekazać do Organizatora pisemnie i w czasie trwania Targów.

 3. Wystawcom zabrania się dokonywać trwałych zmian w majątku udostępnionym przez Organizatora lub właściciela terenów wystawowych.

 4. Wystawca pokrywa koszty wszelkich szkód powstałych w majątku, wynikające z niewłaściwego użytkowania stoiska. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych, informacyjnych, bankowych, jakie znajdą się w materiałach sporządzonych i przesłanych mu przez Wystawcę. Dotyczy to również wpisu do Folderu Targowego.

 5. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za straty, szkody lub opóźnienia spowodowane działaniami sił wyższych, niepokojami społecznymi, działaniami władz państwowych i lokalnych, strajkami lub innymi okolicznościami, które uniemożliwią lub spowodują odstąpienie przez Organizatora od zorganizowania Targów w przewidzianym czasie i miejscu, a które są niezależne od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca Targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę.

 

 1. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności i będzie chroniony przed roszczeniami Wystawcóww przypadku zaistnienia jakichkolwiek konfliktów lub rozbieżności zdań z władzami lokalnymi, na terenie, których odbywają się Targi lub z innymi podmiotami w odniesieniu do jakichkolwiek aspektów Targów, które mogą mieć negatywny wpływ na Wystawców. Wystawca rezygnuje niniejszym z wszelkich roszczeń o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych na skutek okoliczności wskazanych powyżej. Sumy zapłacone Organizatorowi jako opłaty lub inne kwoty zapłacone w związku z Targami pozostają własnością Organizatora.

 2. Wystawca wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub sugerowane - w odniesieniu do możliwości kontraktowych (wielkości biznesu), jakie można uzyskać na Targach, sukcesów działalności lub, że Organizator lub którykolwiek z jego Przedstawicieli udzielał gwarancji lub zapewnień dotyczących Targów.

 3. Wystawca potwierdza ponadto, że niniejszy dokument stanowi całość zasad regulujących współpracę między stronami.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy są poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Organizatora.

 

 

 

 

 

 

© by Urząd Miasta Płocka
AAAAAA